سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم راهنمایی و رانندگی

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم – نمونه سوالات آیین نامه پایه سوم – آزمون آیین نامه اصلی پایه سوم – نمونه سوالات آیین نامه مقدماتی پایه سوم

 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم راهنمایی و رانندگی
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم جدید
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم قدیمی
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم تستی
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم با جواب
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم مخصوص ماشین
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم فنی خودرو
 • سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم بسیار مهم

نمونه سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم

بازدید سطح مخزن اب شست وشوی شیشه ی خودرو هر چند وقت یک بار باید بازدید شود

 1. هر روز
 2. هفته ای یک بار
 3. هر ماه یک بار
 4. هر دو هفته ای یک بار

جواب صحیح گزینه 2

شست وشوی شیشه ی جلو ی اتومبیل باید هر چند وقت یک بار صورت گیرد .

 1. هر روز شسته شود
 2. هر هفته شسته دشود
 3. هر دو هفته ای یک بار شسته شود
 4. هر ماه یک بار شسته شود

جواب صحیح گزینه2

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم جدید

بازدید ارتفاع سطح روغن موتور هر چند وقت یک بار باید مورد بازذدید قرار بگیرد

 1. هر روز بازدید شود
 2. هر هفته بازدید شود
 3. هر ماه بازدید شود
 4. هر سال یک بار بازدید شوود

جواب صحیح گزینه2

سیستم کلاچ رابط میان . . . . و . . . . است .

 1. موتور – گیر بکس
 2. موتور – محور عقب
 3. گیر بکس – سیستم ترمز
 4. محور جلو – سیستم ترمز

جواب صحیح گزینه 1

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم قدیمی

در زمان دیدن گیج روغن در چه حال باید روغن مورد بررسی قرار بگیر

 1. سطح روغن از علامت حک شده روی گیج بالاتر برود
 2. سطح روغن از عامت حک شده روی یج ایین تر برود
 3. سطح روغن از علامت حک شده روی گیج باشد
 4. موارد یک و دو صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

سیستم هدایت و فرمان پذیری در چه زمانی معیوب می باشد .

 1. هنگامی که فرمان دارای خلاصی باشد .
 2. خلاصی فرمان بیش از حد مجاز باشد
 3. خلاصی فرمان دو یاا سه سانتی متر باشد
 4. کموارد یک و دو صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم تستی

وضعیت باد تایر ها هر چند .وقت یک بار باید مورد بررسی قرار بگیرد .

 1. هر ماه یک بار
 2. هر سه ماه یک بار
 3. هر 6 هزار کیلومتر
 4. هفته ای یک بار

جواب صحیح گزینه 4

جهت گرم کردن موتور مناسب ترین عمل چیست .

 1. ابتدا با سرعت می رانیم
 2. چند کیلومتر اول را اهسته و با دنده ی پایین برانیم
 3. گاز دادن پی در پی
 4. در جا کار کردن

جواب صحیح گزینه 2

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم با جواب

تعویض به موقع فیلتر هوا باعث  چه عاملی می شود

 1. جلوگیذری از نشر الاینده خروجی از اگزوز
 2. سرعت بهتر خودرو
 3. کاهش مصرف وخت
 4. گزینه 1 و 3 صحیح است

جواب صحیح گزینه 4

 

کدام یک از موارد زیر باعث افزایش مصرف سوخت می شود

 1. پایین بودن پنجره ی خودرو در سرعت های بالا
 2. سرعت زیاد و ترمز های پی در پی
 3. استفاده از کولر در مسیر های سر بالایی
 4. همه ی موارد

جواب صحیح گزینه 4

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم مخصوص ماشین

وظیفه ی به گردش دراوردن اب داخل پوسته ی موتور و اطراف سیلندر ها به عهده ی ….. می باشد .

 1. ترموستات
 2. پروانه
 3. رادیاتور
 4. واتر پمپ

جواب صحیح گزینه 4

موثر ترین و بهاترین روش جا به جایی کالا و  افراد با ک ترین هزینه مصرف انرژی کم ترین ترافیک و هزینه ی جا به جایی و م ترین اثرات سو زیست محیطی چیست

 1. حمل و نقل نا پایدار
 2. حمل و نقل پایدار
 3. حمل و نقل با سواری
 4. حمل و نقل با موتور

جواب صحیح گزینه 2

انتقال نیرو در سیستم ترمز پدالی توسط …. صورت می گیرد .

 1. اهرم
 2. سیم های فلزی
 3. روغن ترمز
 4. پدال

جواب صحیح گزینه 3

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم فنی خودرو

فیلتر هوا ناز است هر چند وقت یک بار تعویض شود .

 1. هر 10 هزار کیلومتر
 2. ماهی یک بار
 3. با هر بار تعویض روغن موتور
 4. هر 3 ماهی یک بار

جواب صحیح گزینه 3

سرعت بهینه برای بیش تر خودرو ها به لحاظ مصرف سوخت چه می باشد

 1. دنده 3 سرعت 80 کیلومتر
 2. دنده ی 4 سرعت 120 کیلومتر
 3. دنده ی 4 سرعت 100 کیلومتر
 4. دنده ی 4 سرعت 80 کیلومتر

جواب صحیح گزینه 4

در شرایط جوش اوردن موتور چه کاری باید انجام داد

 1. موتور را خاموش کرده روی موتور اب بریزیم
 2. موتور را نباید خاموش کرد درب رادیاتور  را باز می کنیم و با احتیاط مقداری اب روی ان می ریزیم
 3. موتور را خاموش کرده و درب رادیاتور را باز می کینیم و در ان اب می ریزیم
 4. تا مراکز مجاز تعمیرگاهی به حرکت خود ادامه می دهیم

جواب صحیح گزینه 2

سوالات آیین نامه اصلی پایه سوم بسیار مهم

در تصادفات منجر به جرح در صورتی که وسیله ی نقلیه برای انتقال فوری مجوز ندارزد وظیفه ی راننده چیست ؟

 1. ماشین را خاموش کند و با بیمار حرف بزند تا امبولانس بیاید
 2. با علامت گذاری در محل قرار گرفتن چرخ ها در سطح راه اقدام به حمل مجروح با وسیله ی نقلیه خود نمیاد
 3. به پلیس اطلاع دهد
 4. اتومبیل خود را خاموش کند

جواب صحیح گزینه 2

مهم ترین الودگی حمل و نقل در هوا چیست

 1. دی اکسید کربن
 2. مونوکسید کربن
 3. ذرات معلق هوا
 4. هیدروکربن ها

جواب صحیح گزینه 2

سیستم انتقال قدرت دارای چند بخش اصلی می باشد

 1. دو بخش اصلی
 2. چهار بخش اصلی
 3. سه بخش اصلی
 4. پنج بخش اصلی دارد

جواب صحیح گزینه 3

سیستم انتقال قدرت دارای چند بخش اصلی می باشد

 1. دو بخش اصلی
 2. چهار بخش اصلی
 3. سه بخش اصلی
 4. پنج بخش اصلی دارد

جواب صحیح گزینه 3

سطح اب مخزن رادیاتور باید هر چند وقت یک بار کنترل شود .

 1. هفته ای یک بار
 2. ماهی یک بار
 3. روزی یکبار
 4. هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 1

روغن جعبه دنده یا گیربکس واسکازین باید در هر چند کیلومتر پیمایش تعویض شود

 1. هر 30 هزار کیلومتر
 2. هر 20 هزار کیلومتر
 3. هر 40 هزار کیلومتر
 4. هر 60 هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه 1

نمونه سوالات فنی آیین نامه اصلی

سطح اب مخزن رادیاتور باید هر چند وقت یک بار کنترل شود .

هفته ای یک بار

ماهی یک بار

روزی یکبار

هیچ کدام

جواب صحیح گزینه 1

تعویض وایر شمع ها هر چند وقت یک بار باید صورت گیرد .

 1. هر 7000 کیلومتر
 2. هر هشت هزار کیلومتر
 3. هر نه هزرار کیلومتر
 4. هر ده هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه2

دینام را هر چند وقت یک بار باید بازدید کنیم .

 1. هر هزار کیلومتر
 2. هر دو هزر کیلومتر
 3. هر سه هزار کیلومتر
 4. هر چهار هزار کیلومتر

جواب صحیح گزینه2

وضعیت باد تایر ها هر چند .وقت یک بار باید مورد بررسی قرار بگیرد .

هر ماه یک بار

هر سه ماه یک بار

هر 6 هزار کیلومتر

هفته ای یک بار

جواب صحیح گزینه 4

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *